Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Belediye başkanının görev ve yetkileri nelerdir?
Belediye başkanının özlük hakları nelerdir? Belediye başkanı hakkında detaylı bilgi
Belediye başkanının görev ve yetkileri nelerdir?
 
BİLGİ REHBERİ >> 19 Kasım 2018 - Saat: 07:50

Belediye başkanının görev ve yetkileri :

                a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

                b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

                c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

                d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

                e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

                f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

                g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

                h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

                i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

                j) Belediye personelini atamak.

                k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

                l) Şartsız bağışları kabul etmek.

                m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

                n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

                o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

                p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

                Belediye başkanının özlük hakları

                Belediye başkanına nüfusu;

                a) 10.000'e kadar olan beldelerde  70.000,

                b) 10.001'den 50.000'e kadar olan beldelerde 80.000,

                c) 50.001'den 100.000'e kadar olan beldelerde 100.000,

                d) 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde  115.000,

                e) 250.001'den 500.000’e kadar olan beldelerde 135.000,

                f) 500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 155.000,

                g) 1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 190.000,

                h) 2.000.001’den fazla olan beldelerde 230.000,

                Gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Nüfusu 50.001'den az olan il merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında (c) bendinde belirtilen gösterge rakamı esas alınır.

                Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez.

                Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tâbi bir kadroya atanmaları hâlinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır.

                657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usûllere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır.

 

 

 

Kaynak: resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050713-6.htm

 

 
Facebook
-