Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Ticaret bakanlığı lise mezunu KPSS'siz personel alacak
Ticaret bakanlığı lise mezunu KPSS'siz personel alacak
Ticaret bakanlığı lise mezunu KPSS'siz personel alacak
 
BİLGİ REHBERİ >> 10 Şubat 2021 - Saat: 13:37

DÖNER SERMAYE TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE
İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 115 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
GENEL AÇIKLAMALAR

1. Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda
çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacaktır.

2. Noter kurası sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar arasından sözlü
sınav sonucu başarılı olanlar ‘4857 sayılı İş Kanunu’ ve ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde sürekli
işçi olarak istihdam edilecektir.

3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden
15.02.2021-19.02.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.
Şahsen, posta ya da e-posta yolu ile başvuru alınmayacaktır.

4. İlanda yer alan hizmet türlerinde Türkiye genelinden başvuru alınacak olup, istihdam
edilecek işçiler;
• Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara,
Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır, Ağrı
• Beden İşçisi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay, Antalya,
Samsun, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı
illerinde çalışacaklardır. İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından noter
kurası sonucu sözlü sınava girmeye hak kazananlardan çalışmak istedikleri il tercihi alınacak
olup, tercihler göz önünde bulundurularak atamalar Ticaret Bakanlığı tarafından
gerçekleştirilecektir.

5. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir hizmet türünde başvuru yapabilecektir.

6. Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılanlar veya meslekten ihraç
edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin” ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde istihdam
edilecek işçiler için sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınavına girmeye hak kazanan adaylar noter
kurası sonucu belirlenecektir. İŞKUR tarafından bildirilen tüm başvuru sahipleri arasından açık iş
sayısının (ilan edilen kadro sayısının) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan
noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir. Noter kurası sonucu sözlü sınava
girmeye hak kazanan ve talep şartlarını sağlayanlar arasından sözlü sınavda başarılı olanlar
istihdam edilecektir.

8. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri,
kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her
türlü duyurular Bakanlığımızın ticaret.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara
herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

9. Sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 3 (üç) iş gün
içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir (itiraz sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası,
adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e- posta, faks vb. yoluyla ya da usulüne
uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır). İtirazlar,
Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) gün içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak
bildirilir.

10. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır.


11. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve
başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar
hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve
başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk
sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.


12. Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek
tarihe kadar Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne şahsen, posta ya da kargo yoluyla
teslim edeceklerdir. Süresinde teslim edilmeyen belgeler kabul edilmeyecek olup, posta ve
kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık, doğum veya askerlik mazereti
nedeniyle belgelerini teslim edemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu,
hastalık raporu veya askerlik durum belgesini ibraz etmeleri kaydıyla) yakınları aracılığıyla
belgelerini teslim edebileceklerdir. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek
durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini
takiben göreve başlamaları sağlanacaktır.


13. Hâlihazırda, Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda
görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaatları alınmayacaktır. Noter kurası sonucu sözlü
sınavına girmeye hak kazansa dahi işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.


14. Ataması yapılan işçiler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir:
•Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ,
genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen
koruma ve güvenlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer
hizmetleri yürütecektir.
•Beden İşçisi: Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici
Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın teslim alınması, çekimi
ve taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır
işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetleri yürütecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

1. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, 15.02.2021 tarihinde İŞ-KUR internet sitesi
üzerinden yayımlanacaktır.

2. İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde
yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan"
linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilir. (posta veya
e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).
BAŞVURU ŞARTLARI
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;
a.Türk Vatandaşı olmak,
b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c.Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)
d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,


3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,

3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak şartları aranır.


5. Başvurulan;
a. Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için:
i. En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,
ii. 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,

Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik
geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
iii. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama
Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre
vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,
iv. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu Özel
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları
başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur”
şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,
v. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak.
vi. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm
kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak. 
b. Beden İşçisi Kadrosu için:
i. En az ortaöğretim mezunu olmak
ii. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama
Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın teslim alınması, çekimi ve
taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır
işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesinde görevini sürekli
yapmasına engel hali bulunmamak.

KURA İŞLEMLERİ, TARİHİ VE YERİ


1. Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru
sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı
kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Asıl ve yedek
adaylara ilişkin liste Kurumumuz internet sitesi www.ticaret.gov.tr adresinde ilan edilecektir.


2. Kura çekilişi sonucunda ilan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü
sınava tabi tutulacaktır.

3. Kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili ortaya çıkabilecek değişiklikler
Ticaret Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bunun için adaylara
herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu duyuru tebligat yerine geçecektir.


4. COVID-19 Pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday
alınmayacaktır. Kura çekimi Kurumumuz web sayfasından duyurulacak link üzerinden canlı
olarak izlenebilecektir.


5. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.


SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1. İlan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

2. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge
teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Ticaret Bakanlığı internet adresinden
(www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3. Sözlü sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Ticaret
Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde
olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.


4. Sözlü sınava katılmak üzere sınav yerine gelecek adaylara COVID-19 Pandemisi
nedeniyle ateş ölçümü yapılacak ve adaylardan sınav yerine girişte HES Kodu talep edilecektir.

 
Facebook
-