Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

2020 AYT Kimya Konuları neler? AYT Kimya Organik bileşik konuları
YKS AYT kimya organik bileşikler detayları nelerdir? AYT Kimya organik bileşikler
2020 AYT Kimya Konuları neler? AYT Kimya Organik bileşik konuları
 
>> 23 Şubat 2020 - Saat: 18:03

2020 YKS AYT KİMYA ORGANİK BİLEŞİK KONU DETAYLARI

Karboksilik Asitler

Karboksilik asit , bir karbon (C) atomunun bir çift bağ ile bir oksijen (O) atomuna ve bir tek bağ ile bir hidroksil grubuna (-OH) bağlandığı bir organik bileşik sınıfından herhangi biri . Dördüncü bağ, karbon atomunu bir hidrojen (H) atomuna veya başka bir birleştirici olmayan birleştirme grubuna bağlar . Karboksil (COOH) grubu, karbid onil grubu (C = O) ve hidr oksil grubu nedeniyle adlandırılmıştır.

Karboksilik asitlerin ana kimyasal özelliği asitleridir. Bunlar, genel olarak diğer organik daha asidik olan bileşiklerin hidroksil grupları ihtiva eden, ancak bilinen mineral asitler daha zayıftır (örneğin, hidroklorik asit , HCI, sülfürik asit , H, 2 SO 4 , vs.).

Karboksilik asitler doğada yaygın olarak bulunur. Yağ asitleri da bileşenleri olan gliseridler bileşenleri olan yağ . Gibi Hidroksil asitler, laktik asit (ekşi süt ürünlerinde bulunan) ve sitrik asit (turunçgillerde bulunur), ve bir çok keto asitlerin çoğu canlı içinde mevcut önemli metabolik ürünler hücreleri . Proteinler oluşur amino asitler de karboksil grupları ihtiva etmektedir.

Karboksil grubunun ―OH'sinin bazı başka gruplar tarafından değiştirildiği bileşikler denir. En önemlisi asil halürler, asit anhidritler, esterler ve amidler olan karboksilik asit türevleridir .

Kimyasal bileşikler.  

Belirli bir oranda birden fazla element atomu içeren bir maddeye bir bileşik denir . Bir bileşiğin bileşimi, kimyasal formülünde gösterilmiştir . Karbon ve oksijenin karbondioksit oluşturması için kimyasal reaksiyonunda, elementler 1: 2 oranına sahiptirler - bir karbon atomu, iki oksijen atomuyla bileşik karbon dioksiti oluşturur.

 

Birkaç atom, birbirine sıkı sıkıya bağlı olduklarında fiziksel olarak bir birim olarak davrandığında, birim bir molekül olarak adlandırılır . (Bkz. Şekil 1.) Elementler ve bileşikler moleküler olabilir. Karbon dioksit reaksiyonunda, O 2 molekülü oksijenin 2 atomu içerir ve CO 2 molekülü, 3 atom-1 karbon ve 2 oksijen vardır.

Karboksilik Asit Türevleri

(CO kısaltılmış karboksil grubu 2 , H ya da -COOH) kimyası gibi biyokimya en yaygın olarak ortaya çıkan fonksiyonel gruplardan biridir. Asil bileşikleri veya Karboksilik Asit Türevleri olarak adlandırılan ilgili bileşiklerin büyük bir ailesinin karboksil grubu .

Bu kısımda kapsanan tüm reaksiyonlar ve bileşikler, karboksilik Asitleri hidroliz üzerinde oluşturacak ve dolayısıyla Karboksilik Asit Türevleri olarak bilinecektir. Hidroliz, burada ele alınacak tüm reaksiyonlarda yaygın olan çok önemli bir iki aşamalı mekanizmadır.

 

Açil Grubu Bulunduran Bileşikler

Karboksilik asidin hidroksil grubunu çıkarırsak ve onu başka bir grupla değiştirirsek, asil bileşiği adı verilen bir bileşik üretiriz. Asil grubu için genel moleküler formülü, R'nin herhangi bir hidrokarbon zinciri olduğu R-CO-L'dir, C = O, karbonil grubudur ve L, örneğin bir amin grubu gibi başka herhangi bir gruptur.

 

Tüm asil bileşikleri benzer yapıya ve kimyasal reaktiviteye sahiptir, ancak farklılıklar vardır. Örneğin, amitlerin kaynaması genellikle diğerlerine kıyasla oldukça yüksektir, çünkü bunlar birbirleri ile moleküller arası bağlar (hidrojen bağları) oluşturabilirler ve bu, kaynama sırasında bağların kırılması için gerekli olan enerji miktarını arttırır.

Esterler

Esterler karboksilik asitlerden elde edilir. Bir karboksilik asit, -COOH grubunu içerir ve bir esterde bu gruptaki hidrojen, bir çeşit hidrokarbon grubu ile değiştirilir. Bu, metil veya etil gibi bir alkil grubu veya fenil benzeri bir benzen halkası içeren bir olabilir.

Amidler

Amidler, nötr bileşiklerdir - görünüşte yakın akrabalarının aksine , bazik olan aminler . Amid bağı düzlemseldir - normalde tek bir bağ ile bağlanan CN'yi göstermemize rağmen, serbest rotasyon sağlamalıdır. 

 

Çok Fonksiyonlu Bileşikler

Çok fonksiyonlu bileşikler (MFC'ler), hibrit veya konjuge ilaçlar olarak veya spesifik farmakolojik aktiviteleri olan iki veya daha fazla farmakofor / ilaçtan kimerik ilaçlar olarak tasarlanmıştır. Bunlar çoklu farmakolojik etkileri ortaya çıkarma yeteneğine sahiptir

Birden Çok Fonksiyonel Grup İçeren Bileşikler

Aminoasitler

Genellikle proteinlerin yapı taşları olarak adlandırılan amino asitler, vücudunuzda birçok kritik rol oynayan bileşiklerdir.

Proteinlerin inşası ve hormonların ve nörotransmitterlerin sentezi gibi hayati süreçler için gereklidirler.

Bazıları ayrıca atletik performansı artırmak veya ruh halini iyileştirmek için doğal bir yol için ek formda alınabilir.

 

Karbonhidratlar

Hidrokarbonlar

Sadece iki tip atomdan oluşmasına rağmen, çok çeşitli hidrokarbonlar vardır, çünkü bunlar çeşitli uzunluklarda zincirler, dallı zincirler ve karbon atom halkaları veya bu yapıların kombinasyonlarından oluşabilir

 

Alkanlar

Alkanlar veya doymuş hidrokarbonlar , karbon atomları arasında sadece tek kovalent bağlar içerir. Bir alkan içinde bir karbon atomu her sahiptir SP 3 hibrid orbitalleri ve karbon veya hidrojen ya da, her biri dört atomuna bağlanır. 

Alkenler

Alkanlar sadece karbon ve hidrojen ve karbon atomları arasında sadece tek bağlar içeren en basit organik moleküllerdir. Alkanlar, organik bileşiklerin çoğunun ( isimlendirilmeleri ) isimlendirilmesinde temel olarak kullanılır .

 

Alkinler

Alkinler ve asetilenler üçlü bağ taşıyan bileşikler için terimler alkenler ve olefinleri karşılık gelmektedir. Asetilenler, tüm asiklik ve siklik hidrokarbonları bir veya daha fazla karbon-karbon üçlü bağı ile kapsar 

 

Aromatik Bileşikler

Aromatik bileşik , iki farklı türde kovalent bağlarla birleştirilen bir veya daha fazla düzlemsel halka atomu ile karakterize edilen büyük bir doymamış kimyasal bileşikler sınıfından herhangi biri . Bu bileşiklerin benzersiz stabilitesi, aromatik olarak adlandırılır.

 

Her ne kadar aromatik olarak başlangıçta koku söz konusu olsa da , günümüzde kimyadaki kullanımı , belirli elektronik, yapısal veya kimyasal özelliklere sahip bileşiklerle sınırlıdır

 

Alkoller

Alkol , bir alkil grubunun ( hidrokarbon zinciri) bir karbon atomuna bağlanmış bir veya daha fazla hidroksil (―OH) grubu ile karakterize edilen bir organik bileşik sınıfından herhangi biri .

 

Alkoller organik türevleri olarak kabul edilebilir su (H 2 O) biri içerisinde hidrojen atomu, tipik olarak organik yapılarda R ile temsil edilen bir alkil grubu, ile ikame edilmiştir.

Eterler

Eterler, birbirleri ile hidrojen bağları oluşturmadaki yetersizlikleri nedeniyle nispeten düşük kaynama noktalarına sahiptir.

Bir eterin oksijen ve karbon atomları arasındaki elektronegativite farkı nedeniyle, molekül hafifçe polardır.

Genel olarak düşük reaktiviteye sahip olmalarına rağmen, oksijen atomu üzerindeki iki elektron çifti, eter molekülünü bir miktar reaktivite sağlar; eter molekülü kuvvetli asitlerle reaksiyona girer ve bir Lewis bazı olarak hizmet eder.

 

Aminler

Tek elektron çifti nedeniyle, aminler temel bileşiklerdir. Bileşiğin bazlığı komşu atomlar, sterik kütle ve oluşacak karşılık gelen katyonun çözünürlüğü tarafından etkilenebilir.

Amin bileşikleri, suda ve yüksek kaynama noktalarında çözünürlüğü sağlayan hidrojen bağı olabilir.

Bir aminin genel yapısı, tek bir elektron çifti ve üç ikame ediciye sahip bir nitrojen atomudur. Bununla birlikte, azot, nitrojen atomu üzerinde pozitif bir yük bırakarak, dört ikame ediciye bağlanabilir. Bu yüklü türler önemli reaksiyonlar için ara ürün olarak hizmet edebilir.

Karbonil Bileşikler

Bir karbonil grubu, bir oksijen atomuna çift bağlanmış bir karbon atomundan oluşan kimyasal olarak organik bir fonksiyonel gruptur  [ C = O ] En basit karbonil grupları, genellikle bir başka karbon bileşiğine bağlı olan aldehitler ve ketonlardır .

Bu yapılar koku ve tada katkıda bulunan birçok aromatik bileşikte bulunabilir.

Aldehit

Bir tarafta bir hidrojen atomu ve diğerinde bir karbon tarafından kuşatılmış bir karbonil grubu ile karakterize edilen bir fonksiyonel grup . Formaldehit , yandaki karbon içermese bile, bir aldehit olarak kategorize edilir. Bir aldoz , bir aldehit içeren bir karbonhidrattır .

Bir aldehit grubu, CHO olarak kısaltılabilir . 'Aldehit', ' alkol dehidrojenli' bir kasılmadır .

Keton

Bir keton karbonil fonksiyonu bir zincir veya halkanın herhangi bir yerinde bulunabilir ve konumu bir konumlandırıcı numarası ile verilir. Zincir numaralandırması normalde karbonil grubuna en yakın olandan başlar.

 

 

 

2019 YKS AYT KİMYA BAZI KONULARI

Tepkime Entalpisi

İstemlilik

Sistemler ve Enerji

Sistemlerde Entalpi Değişimi ve Oluşum Entalpisi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: trakademi

 

 

 
Facebook
-