Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Adalet bakanlığı 1287 adet temizlik işçisi alacak
Adalet bakanlığı 1287 adet temizlik işçisi alacak
Adalet bakanlığı 1287 adet temizlik işçisi alacak
 
BİLGİ REHBERİ >> 04 Mart 2021 - Saat: 00:03

Adalet bakanlığı 1287 adet temizlik işçisi alacak. KPSS şartı yok

SÜREKLİ İŞÇİ İSTİHDAM İLÂNI
 

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere;
EK-1 listede yeri, sayısı ve meslek adı belirtilen, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum
ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam
edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 1.287 temizlik görevlisi alınacaktır.

I-GENEL ŞARTLAR
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamış olmak,
4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden
ihraç edilmemiş olmak,
6. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.
7. İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden fazla
işyeri (İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul
edilmeyecektir.
8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan
adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri
gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil
etmeyecektir.
II-ÖZEL ŞARTLAR
Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;
1. En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak.
2. İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu
olanlar müracaat edebilecektir.)
III-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021–08/03/2021
tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
IV-KURA KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından,
17/03/2021 tarihinde saat 11:00’da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı
salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup, adaylar ülkemizi de etkisi altına alan
COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine
katılamayacaklardır. Kura çekimi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube
kanalından (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A) canlı olarak
yayınlanacaktır. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına
alınacaktır. Kura ile başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda
yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup,
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
V-İSTENİLECEK BELGELER
1. EK-2 Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar
için) ve iletişim bilgileri için beyan formu. (EK-2 beyan formunun 1 adet hazırlanması, daktilo
veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.)
2. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti. (EK-1 listede belirtilen adalet
komisyonu başkanlıklarına elden teslim edilecektir. Adayların belge aslını veya e-Devlet Kapısı
üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesini ibraz etmeleri halinde sureti EK-1 listede
belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarınca onaylanacaktır. Posta yolu ile belge teslimi kabul
edilmeyecektir.)
VI-BELGE TESLİMİ
Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylar istenilen belgeleri 18/03/2021 –
24/03/2021 tarihleri arasında sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına bizzat teslim
edecektir. Posta vb. yollarla gönderilecek evraklar kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde belge
teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.
VII-SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
Adalet komisyonlarınca yapılacak inceleme neticesinde kura çekimi sonucunda belirlenen
asıl adaylardan şartları taşımayanların yerine yedek adaylardan kura sırasına göre şartları taşıyan
adaylar eklenerek açık iş sayısının 4 (dört) katı aday belirlenmek suretiyle sözlü sınava
katılacaklara ilişkin nihai liste oluşturulacaktır.
Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste, sözlü sınav yeri ve tarihi sınavı yapacak
adalet komisyonu başkanlıklarının internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden,
yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim
düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
Sınav kurulu başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik
ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar
genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında 50 puan, hizmet alanına
ilişkin mesleki bilgi ve becerileri alanında 50 puan üzerinden olmak üzere toplam yüz (100) tam
puan üzerinden değerlendirilecektir. Verilen puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı
sıralaması için kullanılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az altmış (60) puan
alınması gerekmektedir.
Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas
alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde
mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı
sıralaması belirlenecektir.
Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar
asıl ve yeteri kadar yedek aday belirlenecektir.
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; adalet
komisyonu başkanlıklarının internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan
adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
VIII-SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların ilân edildiği tarihten itibaren on gün içinde
sınavı yapan adalet komisyonu başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar on gün
içinde incelenir ve nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı,
soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile
süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
IX-GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde göreve
başlamaları gerekmektedir.
Atanma hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları
yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti
olmaksızın 15 gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. İstihdam
edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir.
Ataması yapılan pozisyon için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş sözleşmesi, ilgili
adalet komisyonu başkanlığı tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın
ve tazminatsız feshedilebilecektir.
Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı
kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle
atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan
veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından istihdam
yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.
X-ÜCRET
Atanma hakkı kazanan işçilere işe başlatıldığı yıl için günlük ücret;
İstihdam edilecek işçilere 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen bir
günlük normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin %10’u oranında artırılmış olarak günlük
brüt 131,17 TL ödenecektir. 

 
Facebook
-