Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Belediye meclis üyesi ne iş yapar, görevleri nelerdir?
Belediye meclis üyesi nasıl olunur? Belediye meclis üyesi yetkileri nelerdir?
Belediye meclis üyesi ne iş yapar, görevleri nelerdir?
 
BİLGİ REHBERİ >> 19 Kasım 2018 - Saat: 07:29

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

                Encümenin görev ve yetkileri

                Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

                a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

                b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

                c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

                d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

                e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

                f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

                g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemeküzere kiralanmasına karar vermek.

                h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

                i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

                Encümen toplantısı

                Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

                Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu hüküm geçerlidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.

                Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, başkanının uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülemez.

                Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanır.

                Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.

                Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar.

 

 

 

Kaynak:  resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050713-6.htm

 

 
Facebook
-