Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Mazot gübre desteği almak için istenen belgeler
Mazot gübre desteği alma şartları
Mazot gübre desteği almak için istenen belgeler
 
BİLGİ REHBERİ >> 14 Şubat 2020 - Saat: 05:49

Mazot gübre desteği almak için istenen belgeler ve şartlar ?

 

​Destekleme Adı
​Mazot ve Gübre


Belge teslim başlangıç tarihi

ÇKS'ye kayıt başlangıç tarihi


​Belge teslim bitiş tarihi

ÇKS'ye kayıt bitiş tarihi

 

​ Mazot ve gübre destekleri ne zaman ve hangi ürünlere ödenir? Tıklayınız

 

Askı Süresi

5 gün

 

​Kesin icmallerin BÜGEM'e gönderilme tarhi

2020 şubat ayı

 

Mazot ve gübre desteği


Çiftçilere yıl içinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılır.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre desteği ödemesi yapılır.

 

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin, tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar eki listede belirtilen havzalar dışında yetiştirilmesi durumunda mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmaz.

 

 ÇKS’de kayıtlı olan çiftçiler, mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istememesi halinde, bu taleplerini il/ilçe müdürlüklerine bildirirler.

 

 Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sadece bir üretim için ödeme yapılır. Hangi üretimin destek tutarı toplamı fazla ise o üretim dikkate alınır.

 

Tarım arazisinin aynı üretim yılında birden fazla çiftçi tarafından kullanılması halinde, destekleme ilk üretimi yapan çiftçiye ödenir. İlk üretimi yapan çiftçinin destekleme talep etmemesi durumunda; müracaat eden ve takip eden çiftçiye ödeme yapılır.   

Kaynak :resmigazete.gov.tr

 

 

MAZOT- GÜBRE ve TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ

BAŞVURU DİLEKÇESİ

………………………………….. İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne

 

 

5488 Sayılı Tarım Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot,  Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20)  gereğince Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve söz konusu Tebliğ hükümlerine uyacak şekilde tarımsal üretimde bulunduğum tarım arazisi için aşağıda (X) işareti ile işaretlemiş olduğum desteklemelerden yararlandırılmam ve bu ödemelerin T.C. Ziraat Bankasında açılan/açılacak hesabıma aktarılması için gereğini arz ederim.

Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ayrıca söz konusu ödemeyi Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesince geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.    ……/……./2020

 

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Telefon:

Adresi:

İmza

 

Mazot Desteği

 

 

Gübre Desteği

 

 

Toprak Analizi Desteği

 

 

 

 

 
Facebook
-