Rehber Bilgi

Rehber Bilgi

Tıp dersleri ve tanımları
Tıp dersleri ve tanımları
Tıp dersleri ve tanımları
 
BİLGİ REHBERİ >> 08 Eylül 2018 - Saat: 06:59

Anatomi

İnsan Anatomisi kursu, insan vücudunun tıp pratiği ile ilgili olarak brüt yapısını ve işlevini sunar. Yüzey, radyolojik ve kadavra anatomisini kullanarak, öğrenciler canlı bedende üç boyutlu yapısal ilişkiler anlayışı edinirler. Dört kişilik gruplar halinde çalışan öğrenciler, vücudun ana yapılarını incelerler. Prostat ve demonstrasyon örnekleri yetişkin anatomisinin amplifikasyonu ve berraklaştırılması için sağlanmıştır. 

Laboratuvar çalışmaları ayrıca, kemik iskeletinin parçalarını ve torasik ve abdominopelvik organları göstermek için radyolojik tekniklerin kullanıldığı oturumlarla desteklenmektedir. Vücudun seçilen bölgelerinin anatomisini gösteren videolar, isteğe bağlı görüntüleme için kullanılabilir. Ders anlatımı, özellikle tıbbi uygulama ile ilgili olarak, anatominin önemli yönlerini vurgulamaktadır.

Biokimya

Tıbbi Biyokimya dersi, tıpta uygulanan modern moleküler biyoloji ve biyokimyanın temellerini tanıtmaktadır. Kurs dört bloğa ayrılır: İlk blok, yapıları ve işlevleri de dahil olmak üzere proteinleri anlamanızı geliştirir. Temel amino asit yapı bloklarını ve yapılardaki farklılıkların çeşitli fonksiyonel durumlara nasıl yansıdığını araştırıyoruz. İkinci blok, nükleik asitleri, makromoleküler makineleri ve bunların moleküler düzeyde regülasyonunu araştırmaktadır. Üç ve dört bölümler, metabolizmanın içsel doğasına ayrılır. Üçüncü bölüm, genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklanan çeşitli hastalık durumlarını içeren karbonhidrat ve amino asit metabolizmasının temelleri ile ilgilidir. Dördüncü bölüm, diyabet gibi hastalıklara büyük önem verilerek, lipit metabolizmasının genişliğini kapsar.

Hücre Biyolojisi

Hücre ve Doku Biyolojisi dersi, öncelikle ışık ve elektron mikroskobunun çözünürlüğünde gözlemlendiği gibi insan vücudunun hücre, doku ve organ sistemlerinin ince yapısını ve işlevini tanıtan konferanslar ve koordineli laboratuvar oturumlarından oluşur. İnsan dokuları ve organ sistemlerinde farklı hücre tipleri arasındaki yapı-fonksiyon ilişkilerinin yanı sıra hücre mimarisinde ve hücre davranışlarındaki değişikliklerin hastalığa nasıl yol açtığı üzerinde durulur.

Dersin ilk kısmı, hücrelerin ve onların organellerinin işlevsel morfolojisini, hücresel bileşenlerin ve ürünlerin biyokimyasal bileşimini, hücre yüzeylerinin ve hücresel hareketin özelliklerini ve hücre-hücre ve hücre-matris etkileşimlerinin temellerini kapsamaktadır. Kursun geri kalanı, vücudun organ sistemlerinin sistematik bir araştırmasıdır ve her organdaki özel hücre tiplerinin işlevlerine vurgu yapar. İkinci yılda patolojinin anlaşılması için temel teşkil eden laboratuvar egzersizlerine yaklaşık 50 saat ayrılmıştır.

Embriyoloji

Tıbbi Embriyoloji dersi, doğum yoluyla ovülasyondan embriyolojik gelişimi kapsar ve organ sistemleri tarafından düzenlenir. Anatomik ilişkilerin, seçilmiş doğum kusurlarının ve anatomik varyantların anlaşılmasını kolaylaştırmak için İnsan Anatomisi ile bütünleştirilmiştir. Girişe genel bir bakış dersini takiben, dersin geri kalanı online bir kendi kendine çalışma biçiminde tamamlanır. Ders materyalleri, kendi kendine çalışma soruları, eşlik eden bir web sitesi, embriyolojik gelişim animasyonları içeren bir CD-ROM ve kütüphane rezervinde tamamlayıcı ders kitapları içeren tam bir müfredat içermektedir. Elbette modern gelişim biyolojisi ve tıp ile ilgili seçili konuları araştıran gayri resmi bir dergi kulübünde sonuçlanır. 

Genetik

Tıbbi Genetik kursu, insan genetiğinin temel prensiplerini ve bunların klinik tıbbı uygulamalarını tanıtmaktadır. Konular arasında kromozom anormallikleri, kalıtımın genetik modelleri, metabolizmada doğuştan gelen hatalar, multifaktöriyel kalıtım, populasyon genetiği, gen haritalama ve tanımlama, genetik tarama, kanser genetiği, farmakogenetik, gen terapisi, genetik danışmanlık ve etik konular ve tıbbi alanda karar verme yer alır. genetik. Kurs, öncelikli olarak, her konuda bir fakülte uzmanı tarafından yönetilen etkileşimli, sınıf tabanlı problem çözme oturumlarından önce gelen kendi kendine çalışma ödevlerinden oluşur. Öğrencilerin ders boyunca geniş formatlı geri bildirimleri sağlamak için sınıf içi sınavlar uygulanır.

İnsan davranışı

İnsan Davranışı kursu, ruhsal bozuklukların anlaşılmasıyla ilgili temel insan davranışını inceler. İnsan psikososyal gelişimini ve davranışların biyopsikososyal temellerini incelemek için çeşitli eğitim araçları (dersler, videolar, bilgisayar medyası) kullanılmaktadır. Kurs içeriği Akademik Kolejlerde küçük grup oturumları ile koordine edilerek öğrencilerin klinik görüşme ve muayene becerilerini uygulamalarına, hasta ve hekimlerin hastalığa nasıl tepki verdikleri üzerine düşünmelerine ve doktorun profesyonel rollerinin göze çarpan yönlerini fark etmelerine olanak sağlar.

İmmünoloji

İmmünoloji dersinin temelleri, bağışıklık sisteminin bileşenlerini, insan vücudundaki yerlerini ve bunların farklı klinik bağlamlardaki etkileşimlerini tanıtmaktadır. Öğrenciler, bağışıklık sisteminin patojenleri nasıl algıladığını ve yok etmeye çalıştıklarını ve seçilen patojenlerin hastalığa neden olmaktan nasıl kaçtıklarını öğrenirler. 

Birincisi, bağışıklık sisteminde kilit rol oynayan genler ve moleküller - antijenler, antijen reseptörleri, antikorlar, kompleman, majör doku uyuşmazlığı kompleks lokusu, kemokinler ve sitokinler de dahil olmak üzere - tanıtılmaktadır. Doğuştan ve edinilmiş arasındaki etkileşimler daha sonra tartışılmıştır. Son olarak, aşılar, immünomodülatörler, hipersensitiviteler, immün yetmezlikler, otoimmünite, graft-versus-host hastalığı, transplantasyon immünolojisi ve tümör immünolojisi dahil olmak üzere tıbbi olarak uygun immün düzensizlik ve müdahaleler incelenmektedir.

Nörobilim

Tıbbi Nörobilim Nöroloji ve Nöropatoloji tarafından ortaklaşa organize edilen, Hücre Biyolojisi, Fizyoloji, Psikiyatri, Nöroradyoloji, İç Hastalıkları ve Nörobilim bölümlerinin ve / veya bölümlerinin yardımıyla düzenlenen multidisipliner bir derstir. Nöropatoloji ve klinik nörolojide problemlere temel anatomik ve fizyolojik prensiplerin uygulanmasına vurgu yapılır.

Ders üç bloğa ayrılır: İlk blok, Tıbbi Fizyoloji'de öğrenilen hücresel uyarılabilirlik prensiplerini sinir sisteminin özel hücrelerine ve sinaptik bağlantılarına uygular. İkinci blok, nöroanatomi ve ilgili klinik korelasyonları kapsar ve küçük grup nöroanatomik gösteriler ve nöroanatomi inceleme seansları ile desteklenir. Üçüncü blok duyusal, motor ve bilişsel sistemleri araştırır ve nörolojik muayeneyi Akademik Kolejlerde öğrenilen fiziksel muayeneye dahil etme fırsatı veren klinik nörolojik muayeneyi sunar. 

Fizyoloji

Tıbbi Fizyoloji kursu, insan vücudundaki temel organ sistemlerinin ve bileşenlerinin fizyolojik işlevini ve düzenlenmesini inceler. Konular zarları ve ulaşım mekanizmalarını içerir; iskelet, kardiyak ve düz kas; ve kardiyovasküler, solunum, böbrek, gastrointestinal ve endokrin sistemleri.

Öğretim, dersler, problem çözme ve vaka-çalışma oturumları ile uygulamalı hekimler tarafından verilen klinik korelasyon oturumlarından oluşmaktadır. Ders, normal fizyolojinin mekanistik ve bütünleştirici işlevlerini vurgular ve birçok insan hastalığında ortaya çıkan anormal fonksiyonu araştırır.

 

Kaynak: utsouthwestern.edu

 
Facebook
-